Τετάρτη 17 Απρίλιος , 2024
Text Size
   

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Uplift Hydraulic GroupΑπό την ίδρυσή της η Up lift προσβλέπει στην πρωτοπορία και καινοτομία, όχι μόνο στο επίπεδο της τεχνολογικής προόδου και εξέλιξης, αλλά και στο επίπεδο της κοινωνικής συνεισφοράς, της προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος αλλά και της συνεχούς εκπαίδευσης και εξέλιξης του προσωπικού της.

Από τους πρωταρχικούς στόχους της εταιρίας είναι η ευαισθητοποιημένη χρήση των φυσικών πόρων, συγχρόνως μέσω παράλληλων επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες αλλά και στους ανθρώπους της.

Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε πολύ σημαντική και χρήσιμη την ενσωμάτωση αρχών βιώσιμης αειφόρου ανάπτυξης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της εταιρείας μας, ενώ επιδιώκουμε ενεργά τεχνολογίες φιλικότερες προς το περιβάλλον και προγραμματισμό της εφαρμογής τους.

Υλοποιήσαμε αλλά και σχεδιάζουμε νέα ειδικά προγράμματα προώθησης θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, προγράμματα μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων, ορθολογικής και αποτελεσματικής χρήσης των φυσικών πόρων, ανακύκλωσης, χορηγιών σε δράσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος, χορηγιών με σκοπό την προστασία ή και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.